Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

PRAKTYKI STUDENCKIE - KIERUNEK PEDAGOGIKA


Bezpośrednim i najważniejszym celem praktyki zawodowej jest sprawdzenie i wykorzystanie przez studentów własnych umiejętności pedagogicznych. Celami szczegółowymi są: poznanie zadań, form, metod i wyników pracy instytucji lub instytucjonalnych form działalności, poznanie środowiskowych uwarunkowań funkcjonowania danej placówki oraz zastosowanie wiedzy i umiejętności zdobytych podczas studiów w praktycznej działalności.

Program praktyk zakłada:
 • poznanie organizacji pracy w Placówce (statut, regulamin, plany, kadra, zasady współpracy z innymi instytucjami, pomieszczenia, wyposażenie, zasady finansowania)
 • poznanie form i metod pracy stosowanych w Placówce
 • nabywanie umiejętności planowania własnej pracy w zakresie prowadzenia samodzielnych zajęć (zadań) i ujmowania założeń własnej pracy w formie opracowania pisemnego (konspekt, opis, relacja)
 • prowadzenie rozmów z wychowawcami zatrudnionymi w Placówce w celu wymiany doświadczeń i wniosków
 • prowadzenie obserwacji w celu zebrania wniosków przydatnych w późniejszej pedagogicznej działalności zawodowej
 • pomoc w rozwiązywaniu aktualnych problemów, zwłaszcza wychowawczych i organizacyjnych
 • wdrażanie się do systematycznej, sumiennej i odpowiedzialnej pracy.
Studenci podczas odbywania praktyk powinni:
 • poznać środowiskowe uwarunkowania funkcjonowania Placówki
 • zebrać informacje o osiągnięciach w pracy Placówki oraz trudnościach w realizacji przyjętych przez nią zadań
 • uczestniczyć w działaniach przewidzianych w planie pracy Placówki
 • wykazywać inicjatywę i wykonywać samodzielną pracę na rzecz Placówki
 • w granicach określonych przez jej kierownictwo.
Praktyki zawodowe:
 1. Praktyka zawodowa I – ciągła o charakterze praktyki hospitacyjnej w wymiarze 4 tygodni; zalecane realizowanie w 4 semestrze studiów.
 2. Praktyka zawodowa II – ciągła o charakterze praktyki asystenckiej w wymiarze 4 tygodni; zalecane realizowanie w 5 semestrze studiów.

Realizowanie praktyki w innym terminie niż zalecany w programie studiów jest możliwe za wiedza i zgodą Kierunkowego Opiekuna Praktyk.

Łącznie Student w toku studiów realizuje nie mniej niż 8 tygodni praktyki. Zaliczenie praktyk następuje po VI semestrze studiów.

Procedura: Student pobiera z Dziekanatu skierowanie na praktyki. Wypełnia wszystkie dane do pkt.5 włącznie. Na tej podstawie Dziekanat przygotowuje stosowne dokumenty dla praktykanta (umowa 2 egz. + dzienniczek praktyk). Jeden egzemplarz umowy student zostawia w miejscu odbywania praktyk, natomiast drugi wraz z uzupełnionym dzienniczkiem praktyk oddaje do Dziekanatu.

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!