Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

Statut Koła Naukowego Zarządzania Zasobami Ludzkimi „HRmaniak” przy Wydziale Zamiejscowym Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli

Postanowienia ogólne
§ 1.
Podstawa działalności

Koło Naukowe, zwane dalej Kołem, działa na podstawie Statutu Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, zwanego dalej Uczelnią oraz na podstawie Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r., z późniejszymi zmianami (01 styczeń 2012r. najnowszy tekst ujednolicony), a także postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.
Nazwa

Pełna nazwa Koła brzmi: Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi „HRmaniak”

§ 3.
Siedziba i teren działalności

Siedzibą Koła jest Wydział Zamiejscowy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi mieszczący się przy ulicy Wileńskiej 3 w Zduńskiej Woli.

§ 4.
Statut organizacyjny

Koło działa w Wydziale Zamiejscowym w Zduńskiej Woli i jest zrzeszeniem studentów opartym na zasadach dobrowolności.

§ 5.
Emblematy Koła

Koło może używać znaku graficznego, wyróżniającego je wśród innych organizacji, zwanego dalej Logo. Znak ten stanowi własność Koła i podlega ochronie.

§ 6.
Okres działalności

Czas działania Koła jest nieokreślony.

Cele i zadania Koła
§ 7.
Cele i zadania
Celem i zadaniem Koła jest:
 • rozwijanie i kształtowanie życia naukowego wśród studentów,
 • promowanie swej Uczelni,
 • rozszerzanie i pogłębianie ogólnej wiedzy i umiejętności studentów,
 • rozwijanie międzynarodowych kontaktów i współpracy naukowej,
 • prowadzenie pracy popularyzującej wiedzę o zarządzaniu zasobami ludzkimi
§ 8.
Środki realizacji celów
Cele o których mowa w § 7. realizowane są poprzez:
 • systematyczne prace w gronie członków
 • kontakty z osobą prowadzącą,
 • organizację spotkań, odczytów, wykładów i konferencji,
 • nawiązywanie współpracy z organizacjami tej samej działalności.
Członkowie Koła
§ 9.
Członkowie
 • Członkowie Koła wybierają Zarząd, który podejmuje wszelkie decyzje
§ 10.
Członkowie zwyczajni

Do Koła mogą przystąpić studenci, absolwenci oraz sympatycy Wydziału Zamiejscowego Społecznej Akademii Nauk w Zduńskiej Woli, niezależnie od formy studiów.

§ 11.
Prawa i obowiązki Członków Zwyczajnych
1. Członek Zwyczajny posiada:
 • czynne i bierne prawo wyborcze do władz Koła,
 • prawo uczestniczenia w praca programów prowadzonych przez Koło i we wszystkich przedsięwzięciach Koła zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • prawo zgłaszania wniosków i zapytań do władz, we wszystkich sprawach dotyczących działalności Koła.
2. Członek Zwyczajny jest obowiązany:
 • brać czynny udział w pracach Koła,
 • przestrzegać postanowień Statutu Koła, i innych uchwał władz Koła,
 • dbać o dobre imię Koła oraz popularyzować jego ideę
§ 12.
Utrata członkowstwa zwyczajnego
Utrata członkowstwa zwyczajnego następuje w przypadku:
 • złożenia Prezydium pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkowstwa,
 • utraty praw studenckich bez uzyskania dyplomu,
 • wykluczenia z Koła w następstwie nieprzestrzegania Statutu,
§ 13.
Członkowie Wspierający i Honorowi

Członkiem Wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna uznająca i wspierająca cele Koła. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Koła. Tytuł członka Wspierającego lub Honorowego nadawany jest dożywotnio.

§ 14.
Prawa Członka Honorowego i Wspierającego

Członek Wspierający i Członek Honorowy ma prawo uczestniczenia w pracach Koła, może także przysłuchiwać się obradom Zarządu bez możliwości głosowania.

Władze Koła
§ 15.
Podmioty władcze Koła
 • Zarząd
§ 16.
Zarząd

§ 10.

Zarząd jest najwyższą władzą Koła, jest podmiotem w skład którego wchodzą wszyscy Członkowie Zwyczajni.

Do kompetencji Zarządu należy:
 • zatwierdzanie kierunków działania Koła określonych przez Prezydium,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium,
 • powoływanie i odwoływanie Prezesa,
 • uchwalanie Statutu Koła,
 • podjęcie uchwały w przedmiocie rozwiązania Koła.
§ 17.
Prezydium

Prezydium jest organem wykonawczym Koła, kieruje się jego bieżącą działalnością i jednocześnie reprezentuje je w kontaktach na szczeblu władczym.

Do kompetencji Prezydium należy w szczególności:
 • kierowanie i koordynowanie pacy Koła i współpracy z innymi organizacjami,
 • reprezentowanie Koła na Uczelni i poza Nią,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 • prowadzenia gospodarki finansowej Koła,
 • przyjmowanie nowych członków Koła.
§ 18.
Skład Prezydium
W skład Prezydium wchodzą:
 • Prezes
 • Wiceprezes
 • Sekretarz Koła
§ 19.
Powoływanie członków Prezydium

Prezes wybierany jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Pozostałych członków Prezydium wskazuje Prezes. Są oni wybierani w odrębnych głosowaniach tajnych.

§ 20.
Kadencja Prezydium

Kadencja Prezydium trawa jeden rok. Kadencja Prezydium kończy się z upływem tygodnia od chwili wyboru nowego Prezydium. Do tego też czasu dotychczasowe Prezydium pełni swoje obowiązki.

§ 21.
Odwołanie Prezydium

Z uzasadnionego powodu Zarząd może odwołać członków Prezydium, niezwłocznie dokonując wyboru nowego Prezesa, który poda skład nowego Prezydium.

§ 22.
Kompetencje Prezesa
Do obowiązków i kompetencji Prezesa należy:
 • odpowiedzialne kierowanie pracami Koła,
 • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 • dbanie o rzetelny i solidny wizerunek Koła,
 • występowanie w imieniu Koła na wszystkich oficjalnych spotkaniach.
§ 23.
Kompetencje Wiceprezesa
Do obowiązków i kompetencji Wiceprezesa należy:
 • reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 • zastępowanie Prezesa podczas jego nieobecności,
 • nadzorowanie prac wszystkich Zespołów Zadaniowych.
§ 24.
Kompetencje Sekretarza Koła
Do obowiązków i kompetencji Sekretarza Koła należy:
 • sporządzanie sprawozdań ze wszystkich spraw finansowych Koła,
 • gromadzenie dokumentacji i sprawozdań z roboczych spotkań Koła, sporządzanych przez Sekretarzy Zebrań,
 • sprawowanie pieczy nad wszelką formalną dokumentacją Koła.
§ 25.
Wygaśnięcie mandatu członka Prezydium
Mandat członka Prezydium wygasa z chwilą:
 • złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji,
 • upływu kadencji,
 • utraty członkowstwa zwyczajnego,
 • odwołania członka,
 • śmierci członka.
§ 26.
Opiekun Koła

Opiekunem Koła może być pracownik naukowy Społecznej Akademii Nauk. Opiekun Koła działa jako Organ Doradczy i Wspomagający, reprezentuje On Koło kadry naukowej oraz administracji Uczelni.

Finanse Koła
§ 27.
Zasady ogólne dotyczące finansów Koła

Wszystkie środki finansowe Koła mogą użyte jedynie zgodnie z celami statutowymi Koła. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Koła ustala zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydium.

§ 28.
Źródła finansowania

Fundusze koła pochodzić mogą ze składek członków oraz wszelkich innych legalnych źródeł, w tym od sponsorów oraz funduszy samorządowych, ministralnych, funduszy unijnych oraz celowych.

Fundusze Koła przeznaczone są w całości na działalność statutową Koła.

Przepisy końcowe
§ 29.
Uprawomocnienie się Statutu

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem ostatecznego zatwierdzenia go przez Zarząd oraz zatwierdzenia go przez odpowiednie władze Uczelni.

§ 30.
Zmiany w Statucie

Zamiana Statutu następuje w drodze uchwały Zarządu członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania . Projekt zmian w Statucie należy złożyć na ręce Prezydium co najmniej na 5 dni przed rozpoczęciem obrad.

§ 31.
Rozwiązanie Koła

Rozwiązanie Koła może nastąpić w drodze uchwały Zarządu podjętej jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 2/3 uprawnionych do głosowania.


HRmaniak

           
Społeczna Akademia Nauk oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach społeczno-humanistycznych (filologia angielska), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!